Zmenšiť textZväčšiť text

Návrh plánu kntrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021

 24.05.2021

Podľa  zákona  č.369/1990 Z. z. O  obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov    predkladám  obecnému  zastupiteľstvu   návrh  plánu   kontrolnej   činnosti   na   2. polrok  2021.

Finančné  kontroly:

Hlavnou náplňou kontrolnej činnosti počas uvedeného obdobia navrhujem vykonanie finančných   kontrol  podľa zákona č. 357/2015  Z. z.. o finančnej kontrole, ktorých účelom je kontrola finančných operácií, ich súlad so všeobecne platnými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami. Predmetom  finančnej  kontroly bude :

  • Kontrola dodržiavania pravidiel používania návratných zdrojov  financovania v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č 583 /2004

·Kontrola záväzkov  k   30.9.2021

  • Kontrola  uverejňovania  zmlúv, faktúr a objednávok

  • Kontrola  pokladne, pokladničnej hotovosti a hospodárenia s hotovostnými peňažnými prostriedkami
  •  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022 -   2024 

  • Kontrola  plnenia  uznesení   zastupiteľstva  obecného úradu   v  2. polroku

     

Tento  návrh kontrolnej   činnosti  je   možné   doplniť   o   návrhy  poslancov   obecného   úradu   a  starostu  obce.

     

        Predkladá : Ing. Olivér  Kiss, hlavný   kontrolór

      

         Dňa:  21.5.2021


Zoznam aktualít: