Zmenšiť textZväčšiť text

Návrh plánu kntrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021

 03.12.2020


Podľa zákona č.269/1990 Z. z.  o obecnom zariadení v znení neskorších predpisov predkladámobecnémuzastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021.

Hlavnou náplňou kontrolnej činnosti počas uvedeného obdobia navrhujem vykonanie finančných kontrol podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finanšnej kontrole, ktorých účelom je kontrola finančný operácií, ich súlad vo všeobecne platnými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pro hospodárení s verejnými prostriedkami. Predmetom finančnej kontroly bude:

  • Kontrola plnenia rozpočtu obce za rok 2020
  • Kontrola prijímania, evidovania a vybavenia sťažností za rok 2020
  • Finančná kontrola cestovných náhrad v 1. štvrťroku 2021 pri dodržiavaní  a uplatňovaní zákona č. 283/2002 Z. z.
  • Kontrola použitia a vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtov obce na rok 2020
  • Záverečný účet obce za rok 2020 - stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020
  • Plnenie uznesení zastupiteľstva obecného úradu v 1. polroku 2021


Tento návrh kontrolnej činnosti je možné doplniť o návrhy poslancov obecného úradu a starostu obce.Predkladá: Ing. Olivér Kiss, hlavný kontrolór

Zoznam aktualít: