Zmenšiť textZväčšiť text

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre Multifunkčné Ihrisko

 19.01.2022

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

 1. Základná informácie o obstarávajúcom subjekte a kontaktných osobách.
 2. Identifikácia verejného obstarávateľa.

Názov verejného obstarávateľa:

Obec Malý Kamenec

Sídlo:

Malý Kamenec 147, 076 36 Malý Kamenec

IČO:

00331732

Webová stránka verejného obstarávateľa:

www.malykamenec.sk

Štatutárny zástupca:

Ágnes Máté, starostka obce

Tel:

00421903623725

E-mail:

agnes.mate@maly-kamenec.dcom.sk

Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa ZVO

Obec Malý Kamenec je v tomto verejnom obstarávaní v postavení verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b)  Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi.

Ágnes Máté, starostka obce Malý Kamenec, ako poverená osoba pre toto verejné obstarávanie, e-mail: agnes.mate@maly-kamenec.dcom.sk, tel.: 00421903623725.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:

Ágnes Máté, tel. 00421903623725, e-mail: agnes.mate@maly-kamenec.dcom.sk.

Postup verejného obstarávania zákazky:

Zákazka s nízkou hodnotou, zadávaná postupom podľa § 117 ZVO s výzvou na predloženie ponuky. Verejný obstarávateľ použije tento postup verejného obstarávania na účely výberu úspešného uchádzača, ktorý bude zhotoviteľom stavby, ktorá je predmetom tejto zákazky.

 1. Predmet obstarávania.

Názov zákazky:

Multifunkčné ihrisko v obci Malý Kamenec.

Druh zákazky:

stavebné práce.

Spoločný slovník obstarávania:

CPV: 45236110-4  Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác na realizáciu stavby „Multifunkčné ihrisko v obci Malý Kamenec“, podľa projektovej dokumentácie a neoceneného výkazu výmer poskytnutých verejným obstarávateľom.

Podrobný opis predmetu zákazky je v projektovej dokumentácii, uvedenej v elektronickom dokumente „01_PD.zip“ a v neocenenom výkaze výmer uvedenom v editovateľnom elektronickom dokumente „02_VV.xlsx, ktorý uchádzač môže použiť na ocenenie a predloží v ponuke.  Pre kontrolu je výkaz výmer vypracovaný aj v needitovateľnom elektronickom dokumente „02_VV.pdf“.

Členenie predmetu zákazky na časti:

Predmet zákazky sa nečlení a ponuku je potrebné predložiť na všetky položky výkazu výmer. Ponuka predložená  len na časť položiek výkazu výmer nebude  zaradená  do vyhodnotenia a bude vylúčená z vyhodnotenia.

Predpokladaná hodnota zákazky:

Predpokladaná hodnota zákazky je 51 739,43 EUR bez DPH.

 1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania.

Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“), ktorej vzor je uvedený v  editovateľnom elektronickom dokumente „03_NavrhZoD.docx“.

Možná bude len úprava chýb v písaní (pravopisné chyby, preklepy, medzery v texte a pod.) a doplnenie údajov podľa predtlače (cien, identifikačných údajov úspešného uchádzača, údajov týkajúcich sa lehoty plnenia).

Nakoľko je návrh Zmluvy vypracovaný ako definitívna verzia, v čase medzi predkladaním ponúk a podpísaním zmluvy o dielo už nebude možné na jeho obsahu a znení robiť akékoľvek obsahové zmeny, ktorými by mohlo dôjsť ku zmene významu jednotlivých ustanovení Zmluvy.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť  po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:

 • došlo k podpisu zmluvy s poskytovateľom NFP a
 • došlo k schváleniu postupu verejného obstarávania riadiacim orgánom v rámci štandardnej ex – post kontroly a
 • došlo ku zverejneniu zmluvy na webovej stránke verejného obstarávateľa na internetovej adrese „www.malykamenec.sk“.

Platba bude vykonaná na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví po riadnom ukončení  a odovzdaní časti diela objednávateľovi takto:

Fakturácia maximálne 1 x za mesiac počas realizácie projektu. Z poslednej faktúry verejný obstarávateľ zadrží 10 %, ktoré uhradí až po odstránení zistených vád a nedorobkov. Podkladom pre vystavenie faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác, ktorý bude potvrdený zhotoviteľom a objednávateľom a bude tvoriť prílohu faktúr.

Lehota splatnosti faktúr je 30 dní.

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača, že značná časť finančných prostriedkov na zaplatenie Ceny bude poskytnutá z verejných  zdrojov  (najmä Európskej  únie  a  štátneho  rozpočtu  Slovenskej  republiky) a preto pri nakladaní s týmito prostriedkami je spojený osobitný právny režim. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, ako aj inštrukcie Objednávateľa, ktoré mu budú v tejto súvislosti dané     a súčasne sa zaväzuje:

 • strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť,
 • uznať právo žiadateľa/prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávateľom/zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom a dodávateľom/zhotoviteľom a výsledky kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

Zhotoviteľ je povinný vykonávať fotodokumentáciu existujúceho stavu staveniska.

 1. Miesto a termín zhotovenia predmetu zákazky.

Miesto dodania:  Malý Kamenec

Katastrálne územie Malý Kamenec, parc. č. 633/11

Termín odovzdania a prevzatia staveniska najneskôr do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy

Termín začatia stavebných prác najneskôr 2 pracovné dni odo dňa prevzatia staveniska.  

Lehota zhotovenia stavby najneskôr do 10 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.

Prístup na miesto zhotovenia stavby je po miestnej asfaltovej komunikácii.

 1. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ.

Názov projektu: Multifunkčné ihrisko v obci Malý Kamenec.

Operačný program:          Program rozvoja vidieka 2014-2020

Vyhlasovateľ výzvy:         MAS Bodrog

Výzva:                             Podopatrenie 7.4

Kód výzvy:                      MAS_015/7.4/5

 1. Lehota na predloženie ponuky.

31.1.2022 do 14:00 hod.

 1. Miesto predloženia/doručenia ponuky.
 • osobne, kuriérom alebo poštou na adresu Malý Kamenec 147, 076 36 Malý Kamenec alebo
 • e-mailom na e-mailovú adresu agnes.mate@maly-kamenec.dcom.sk.
  1. Spôsob predloženia ponuky.

Ponuka a všetky doklady podľa čl. 14 písm. d) tejto výzvy môžu byť predložené

 • v listinnej podobe, dokument 02_VV.xlsx taktiež aj na CD alebo USB pamäťovom médiu, v origináloch alebo v overených kópiách, podpísané oprávnenou osobou uchádzača poštou, kuriérom, osobne, alebo
 • ako elektronické dokumenty zhotovené z originálov alebo overených listinných dokumentov, podpísaných oprávnenou osobou a ich naskenovaním a uložením do elektronického dokumentu vo formáte PDF, dokument 02_VV.xlsx taktiež aj vo formáte .xlsx.
 • ponuky posielané poštou, kuriérom alebo osobne je potrebné predložiť v  uzavretej obálke označenej heslom „Neotvárať – ponuka – Multifunkčné ihrisko v obci Malý Kamenec“ na adresu uvedenú v čl. 8 v lehote podľa čl. 7 Výzvy,
 • ponuky posielané e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v čl. 8 v lehote podľa čl. 7 Výzvy.
  1. Pokyny na zostavenie ponuky.
 1. Spôsob určenia ceny.
 • všetky ceny musia byť uvedené v EUR,
 • navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
 • uchádzač ocení všetky položky v neocenenom výkaze výmere, uvedenom v priloženom elektronickom dokumente v prílohe č. 02 k Výzve,
 • uchádzač, ktorý je platcom DPH uvedie celkovú cenu bez DPH, sadzbu a hodnotu DPH a celkovú cenu spolu,
 • ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie len celkovú cenu spolu, skutočnosť, že nie je platiteľom DPH uvedie v ponuke.
 1. Jazyk ponuky.
 • ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku,
 • ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
 1. Variantné riešenie.
 • verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie,
 • ak bude súčasťou ponuky variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené,
 • ekvivalenty sa nepovažujú za variantné riešenie.
 1. Obsah ponuky.

Verejný obstarávateľ požaduje aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

 • Všetky údaje podľa predtlače vo formulári Ponuka uvedenom v priloženom elektronickom dokumente

„05_FormularPonuka.docx“,

 • ocenený zoznam položiek predmetu zákazky, uvedený v dokumente Zoznam položiek predmetu zákazky uvedený v priloženom elektronickom dokumente „02_VV.xlsx“,
 • čestné vyhlásenie uchádzača k verejnému obstarávaniu doplnenom podľa predtlače uvedenom v dokumente Čestné vyhlásenie k verejnému obstarávaniu, uvedenom v priloženom elektronickom dokumente „04_CestneVyhl.docx“.

Vyššie uvedené formuláre sú ako vzory, uchádzač môže použiť aj vlastný vzor, ktorý ale musí obsahovať minimálne údaje a informácie vyžadované podľa príslušných vyššie uvedených vzorov. Pri Výkaze výmer musí byť zachovaný aj číslovanie a poradie položiek tak ako sú uvedené

 1. Lehota viazanosti ponúk.

Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.12.2022.

 1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude celková cena spolu za predmet zákazky, určená v EUR vrátane DPH, uvedená uchádzačom vo formulári Ponuka. Verejný obstarávateľ určí poradie uchádzačov vzostupne podľa hodnoty celkovej ceny spolu za predmet zákazky v EUR vrátane DPH, predloženej v ponuke uchádzača. Na prvom mieste sa umiestni uchádzač, ktorý v ponuke predložil za predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu spolu v EUR vrátane DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží druhú najnižšiu cenu spolu za predmet zákazky v EUR vrátane DPH, atď.

 1. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa.
 1. Verejný obstarávateľ použije tento postup verejného obstarávania na účely výberu úspešného uchádzača, ktorý bude zhotoviteľom stavby, ktorá je predmetom tejto zákazky
 2. Uchádzač môže požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie Výzvy alebo príloh k nej najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie najneskôr dva pracovné dni pred uplynutím lehoty na predloženie ponuky, ak žiadosť o vysvetlenie uchádzač doručí najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predloženie ponuky.
 3. Verejný obstarávateľ preskúma u všetkých uchádzačov splnenie podmienok účasti uvedených v čl. 13 písm. e) prvá odrážka a požiadavku podľa čl. 13 písm. e) druhá odrážka Výzvy. Ponuka uchádzača, ktorý nespĺňa cit. podmienky účasti a požiadavku podľa čl. 13, nebude vzhľadom na skutočnosti uvedené v čl. 13 písm. e) Výzvy zaradená do vyhodnotenia ponúk podľa čl. 12 Výzvy.
 4. Verejný obstarávateľ zaradí ponuky uchádzačov, ktorý splnili požiadavky podľa čl. 13 písm. e) Výzvy do vyhodnotenia ponúk podľa čl. 12 a určí poradie uchádzačov. Verejný obstarávateľ u uchádzača, ktorého ponuka sa vo vyhodnotení podľa čl. 12 umiestnila na prvom mieste v poradí,  vyhodnotí z dokumentov predložených uchádzačom podľa čl. 10 Výzvy, predbežné splnenie požiadaviek na predmet zákazky z čestného vyhlásenia a z oceneného výkazu výmer, hodnotením “Splnil/Nesplnil”.
 5. Verejný obstarávateľ v súlade § 117 ZVO neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorého ponuka sa vo vyhodnotení podľa čl. 12 umiestnila na prvom mieste v poradí,
 • ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t. j.  ktorý nie je oprávnený zhotoviť predmet zákazky a písm.  f) ZVO, t. j. ktorý má uložený   zákaz   účasti   vo   verejnom   obstarávaní   potvrdený   konečným   rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
 • ak existuje vo vzťahu k nemu konflikt záujmov, ktorý nebude môcť byť vyriešený iným spôsobom ako neuzavretím zmluvy s týmto uchádzačom.
 1. Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nie je možné jednoznačne posúdiť splnenie požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky alebo ak v príslušných registroch verejnej správy nebolo možné overiť splnenie podmienok účasti podľa čl. 13 písm. e) Výzvy. Lehota na predloženie vysvetlenia/doplnenia dokladov nebude kratšia ako 3 pracovné dni.
 2. Verejný obstarávateľ vyzve uchádzača, ktorého ponuka sa umiestnila v hodnotení podľa čl. 12 na prvom mieste v poradí a ktorý splnil požiadavky na ocenenie predmetu zákazky a  splnil v ponuke požadovaným spôsobom požiadavky na predmet zákazky a neexistujú u neho dôvody na neuzavretie zmluvy podľa čl. 13 písm. e) Výzvy, aby v lehote uvedenej vo výzve k ich predloženiu, ktorá nebude kratšia ako 3 pracovné dni, predložil nasledovné doklady:
 • návrh Zmluvy vypracovaný podľa čl.  4 Výzvy,
 • doklady  k preukázaniu splnenia požiadaviek uvedené v čl. 13 písm. e) prvá odrážka Výzvy, ktoré nebolo možné overiť v príslušných registroch verejnej správy, ak bol k ich predloženiu vyzvaný.
 1. Ak tento uchádzač požadované doklady podľa bodu 13 písm. g) Výzvy v stanovenej lehote nepredloží alebo ak predloženými dokladmi nepreukáže splnenie požiadaviek uvedených v tejto Výzve, verejný obstarávateľ uchádzača vylúči z vyhodnotenia ponúk a zostaví nové poradie podľa čl. 12 Výzvy a zopakuje s uchádzačom, ktorého ponuka sa umiestnila na prvom mieste v novozostavenom poradí, postup podľa čl. 13 písm. g) Výzvy.
 2. Verejný obstarávateľ určí ako  úspešného uchádzača, ktorý v hodnotení podľa čl. 13 písm. g) prípadne h) Výzvy preukáže splnenie všetkých podmienok účasti a požiadaviek verejného obstarávateľa uvedené v tejto Výzve a u ktorého neexistujú dôvody na vylúčenie uvedené v čl. 17 písm. e) Výzvy.
 3. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom e-mailom.
  1. Zrušenie postupu zadávania tejto zákazky.

Verejný obstarávateľ zruší tento postup verejného obstarávania na celý predmet zákazky:

 • ak v lehote na predkladanie ponúk nebola predložená ani jedna ponuka,
 • ak všetky predložené ponuky boli vylúčené,
 • ak nastali v priebehu zadávania zákazky nové okolnosti, ktoré verejný obstarávateľ nemohol predvídať a ktoré mu neumožňujú pokračovať v zadávaní tejto zákazky
 • ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania.

Malý Kamenec, dňa 19.1.2022

Vypracoval: Ágnes Máté, starostka obce                                   

Schválil:  Ágnes Máté, starostka obce

 1. Zoznam súťažných podkladov.

01  Projektová dokumentácia v elektronickom dokumente

 „01_PD.zip“,

02 Neocenený výkaz výmer v priloženom elektronickom dokumente

„02_VV.xlsx“, resp. pre kontrolu „02a_VV_V.pdf“,

Príl. č. 03 Návrh Zmluvy o dielo v priloženom elektronickom dokumente

 „03_NavrhZoD.docx“,

Príl. č. 04 Čestné vyhlásenie uchádzača k podmienkam verejného obstarávania zákazky v priloženom elektronickom dokumente „04_CestneVyhl.docx“.

Príl. č. 05 Formulár Ponuka v priloženom elektronickom  dokumente

 „05_FormularPonuka.docx“.


Zoznam aktualít: