Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie obce - plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

 29.05.2020

O B E C  Malý Kamenec, 076 36

O z n á m e n i e

                                         

          Obec Malý Kamenec, zastúpená starostkou obce Ágnes Máté oznamuje občanom obce a celej verejnosti,

                                      že dňa 15.05.2020

bolo zaslané Okresným úradom Košice odborom starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice oznámenie o strategickom dokumente

„Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021 - 2027“  na vyjadrenie ako dotknutej obci.

Vyššie uvedený dokument je zverejnený na  webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizaciii-pre-uzemie-kosi

kde verejnosť môže do neho nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. 

     Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu. Toto oznámenie na webovej stránke obce je zverejnené od 18.05.2020 do 02.06.2020.

Malý Kamenec, 18.05.2020                                                

                                                                                              Ágnes Máté    

                                                                                            starostka obce


Zoznam aktualít:

REFERENDUM REFERENDUM
Aktuality
15. NOV 2022
REFERENDUM REFERENDUM
Aktuality
15. NOV 2022
REFERENDUM REFERENDUM
Aktuality
15. NOV 2022
REFERENDUM- maď. REFERENDUM- maď.
Aktuality
15. NOV 2022
REFERENDUM REFERENDUM
Aktuality
15. NOV 2022