Zmenšiť textZväčšiť text

Obchodná verejná súťaž- prenájom pozemkov

 06.09.2022

      poz. č.1        

  Obec MALÝ KAMENEC,  Malý kamenec č.147,                                              

                                       IČO:00331732, PSČ 076 36

                         zastúpená Ágnes Máté, starostom obce,

                                

v súlade s § 9a ods. 1 písm. a), ods.9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a s § 281 a násl. Obchodného zákonníka vyhlasuje

                                    Obchodnú verejnú súťaž

o najvýhodnejší návrh – najvyššie nájomné na uzatvorenie nájomnej zmluvy na  prenájom nehnuteľnosti v k. ú. Streda nad Bodrogom časti par.č.1412 tr.tr.porast o výmere 4121m2, jedná sa o parcelu registra „E“, zapísanú na LV č.1286, a to konkrétne označenú ako č.1 na náčrtku, ktorý tvorí prílohu tohto vyhlásenia o výmere 27,50m2 v celosti.  

                                                      

     Obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba a právnická osoba. Navrhovateľ musí vo svojom návrhu splniť podmienky uvedené v podmienkach súťaže.

     Podmienky súťaže si možno vyzdvihnúť na adrese: OBEC MALÝ KAMENEC, IČO: 00331732, so sídlom Malý Kamenec č.147, PSČ 076 36, v pracovných dňoch v čase od 08:00 hodiny do 11:30 hodiny. Na uvedenej adrese bude k nahliadnutiu list vlastníctva, kópia katastrálnej mapy, náčrtok s vyznačením predmetnej časti nehnuteľnosti a taktiež na uvedenej adrese je možné dohodnúť presný termín obhliadky nehnuteľnosti. Minimálna ponuková výška nájomného za rok, pre účasť v obchodnej verejnej súťaži je 27,50,-€. Návrh na uzavretie zmluvy je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke osobne alebo poštou v termíne do 25.09.2022 do 11.00 hodiny na adresu: OBEC MALÝ KAMENEC, IČO: 00331732, so sídlom Malý Kamenec č.147, PSČ 076 36, s označením „Obchodná verejná súťaž – nájom pozemok č.1“ „Neotvárať“.

     Obchodná verejná súťaž bude vyhodnotená do 30.09.2022. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, meniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Navrhovateľ nemá nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži. 

V Malom Kamenci  dňa 05.09.2022

                                                                                                   Ágnes Máté

                                                                                                  starosta obce

pozemok č.2

Obec MALÝ KAMENEC,  Malý kamenec č.147,                                              

                                       IČO:00331732, PSČ 076 36

                         zastúpená Ágnes Máté, starostom obce,

                                

v súlade s § 9a ods. 1 písm. a), ods.9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a s § 281 a násl. Obchodného zákonníka vyhlasuje

                                    Obchodnú verejnú súťaž

o najvýhodnejší návrh – najvyššie nájomné na uzatvorenie nájomnej zmluvy na  prenájom nehnuteľnosti v k. ú. Streda nad Bodrogom časti par.č.1412 tr.tr.porast o výmere 4121m2, jedná sa o parcelu registra „E“, zapísanú na LV č.1286, a to konkrétne označenú ako č.2 na náčrtku, ktorý tvorí prílohu tohto vyhlásenia o výmere 21,00m2 v celosti.  

                                                      

     Obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba a právnická osoba. Navrhovateľ musí vo svojom návrhu splniť podmienky uvedené v podmienkach súťaže.

     Podmienky súťaže si možno vyzdvihnúť na adrese: OBEC MALÝ KAMENEC, IČO: 00331732, so sídlom Malý Kamenec č.147, PSČ 076 36, v pracovných dňoch v čase od 08:00 hodiny do 11:30 hodiny. Na uvedenej adrese bude k nahliadnutiu list vlastníctva, kópia katastrálnej mapy, náčrtok s vyznačením predmetnej časti nehnuteľnosti a taktiež na uvedenej adrese je možné dohodnúť presný termín obhliadky nehnuteľnosti. Minimálna ponuková výška nájomného za rok, pre účasť v obchodnej verejnej súťaži je 21,00,-€. Návrh na uzavretie zmluvy je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke osobne alebo poštou v termíne do25.09.2022 do 11.00 hodiny na adresu: OBEC MALÝ KAMENEC, IČO: 00331732, so sídlom Malý Kamenec č.147, PSČ 076 36, s označením „Obchodná verejná súťaž – nájom pozemok č.2“ „Neotvárať“.

     Obchodná verejná súťaž bude vyhodnotená do 30.09.2022. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, meniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Navrhovateľ nemá nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži. 

V Malom Kamenci  dňa 05.09.2022

                                                                                                   Ágnes Máté

                                                                                                  starosta obce

pozemok č.3

                 Obec MALÝ KAMENEC,  Malý kamenec č.147,                                              

                                       IČO:00331732, PSČ 076 36

                         zastúpená Ágnes Máté, starostom obce,

                                

v súlade s § 9a ods. 1 písm. a), ods.9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a s § 281 a násl. Obchodného zákonníka vyhlasuje

                                    Obchodnú verejnú súťaž

o najvýhodnejší návrh – najvyššie nájomné na uzatvorenie nájomnej zmluvy na  prenájom nehnuteľnosti v k. ú. Streda nad Bodrogom časti par.č.1412 tr.tr.porast o výmere 4121m2, jedná sa o parcelu registra „E“, zapísanú na LV č.1286, a to konkrétne označenú ako č.3 na náčrtku, ktorý tvorí prílohu tohto vyhlásenia o výmere 18,50m2 v celosti.  

                                                      

     Obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba a právnická osoba. Navrhovateľ musí vo svojom návrhu splniť podmienky uvedené v podmienkach súťaže.

     Podmienky súťaže si možno vyzdvihnúť na adrese: OBEC MALÝ KAMENEC, IČO: 00331732, so sídlom Malý Kamenec č.147, PSČ 076 36, v pracovných dňoch v čase od 08:00 hodiny do 11:30 hodiny. Na uvedenej adrese bude k nahliadnutiu list vlastníctva, kópia katastrálnej mapy, náčrtok s vyznačením predmetnej časti nehnuteľnosti a taktiež na uvedenej adrese je možné dohodnúť presný termín obhliadky nehnuteľnosti. Minimálna ponuková výška nájomného za rok, pre účasť v obchodnej verejnej súťaži je 18,50,-€. Návrh na uzavretie zmluvy je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke osobne alebo poštou v termíne do 25.09.2022 do 11.00 hodiny na adresu: OBEC MALÝ KAMENEC, IČO: 00331732, so sídlom Malý Kamenec č.147, PSČ 076 36, s označením „Obchodná verejná súťaž – nájom pozemok č.3“ „Neotvárať“.

     Obchodná verejná súťaž bude vyhodnotená do 30.09.2022. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, meniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. Navrhovateľ nemá nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži. 

V Malom Kamenci  dňa 05.09.2022

                                                                                                   Ágnes Máté

                                                                                                  starosta obce
Zoznam aktualít: