• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider1212

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Zoznam aktualít

Výzva TJ Malý KamenecVýzva TJ Malý Kamenec
Výzva na predloženie ponuky I. Všeobecné informácie. 1. Identifikácia verejného obstarávateľa. Názov organizácie: TJ Malý Kamenec Sídlo organizácie: Malý Kamenec č.147 IČO: 31947999 DIČ: 2020729051 Zastúpený: Emil Lejko Kontaktné tel. čísla: 0903623725 Kontaktný e-mail: obec.m.kamenec@stonline.sk Kontaktná miesto a osoba pre toto verejné obstarávanie: Kontaktné miesto Malý Kamenec č.147 Kontaktná osoba Ágnes Máté Mobil 0903623725 E-mail obec.m.kamenec@stonline.sk 2. Postup verejného obstarávania. Zákazka je zadávaná postupom podľa § 117 Zákona č. 343/ 2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“). II. Predmet zákazky 1. Všeobecná charakteristika predmetu zákazky. Názov: Rozvoj športu- zdravá výchova v TJ Malý Kamenec Druh predmetu zákazky: Športový tovar a výbava Kód CPV: 37400000-2 2. Predmet zákazky zahŕňa nasledovné položky: Názov položky Počet v ks Brankárska súprava 4 Brankárske rukavice 4 Kopačky 20 Tréningové súpravy 20 Chrániče holene 20 Rozlišovačky 20 Rohová tyč so zástavou 4 Chladiaci sprej 10 Sieť na bránu 4 Skrinky do šatne 40 Loptičky na stolný tenis 100 Rakety na stolný tenis 10 Futbalové lopty 30 3. Členenie predmetu zákazky na časti. Predmet zákazky sa nečlení na samostatné časti. Ponuku je potrebné predložiť na všetky položky predmetu zákazky. Ponuka predložená len na časť položiek nebude zaradená do vyhodnotenia a bude sa k nej pristupovať ako keby nebola predložená. 4. Preukázanie splnenia požiadaviek na predmet zákazky. Uchádzač preukáže splnenie požiadaviek na predmet zákazky predložením dokumentu „Ponuka“. III. Obchodné a zmluvné podmienky. 1. Zmluvný vzťah, ktorý bude výsledkom verejného obstarávania. a) Výsledkom verejného obstarávania bude Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka c. 513/1991 Zb. v znení neskorších (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) (ďalej len „Zmluva“), ktorej vzor je priložený ako dokument „Zmluva“. b) Možná bude len úprava chýb v písaní (pravopisné chyby, preklepy, medzery v texte a pod.) a doplnenie cien, identifikačných údajov úspešného uchádzača, údajov týkajúcich sa lehoty plnenia. c) Nakoľko je návrh Zmluvy o dielo vypracovaný ako definitívna verzia, v čase medzi predkladaním ponúk a podpísaním zmluvy o dielo už nebude možné na jeho obsahu a znení robiť akékoľvek obsahové zmeny, ktorými by mohlo dôjsť ku zmene významu jednotlivých ustanovení Zmluvy o dielo. d) Uchádzači berú na vedomie skutočnosť, že verejný obstarávateľ ako povinná osoba v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám podlieha povinnosti zverejňovania a berú na vedomie právne účinky vyplývajúce z povinného zverejňovania zmlúv podľa príslušných ustanovení zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Uchádzači predložením ponuky vyjadrujú svoj súhlas so zverejnením svojich identifikačných údajov uvedených v Zmluve alebo inom doklade, ktorý sa povinne zverejňuje. 2. Lehota dodania predmetu zákazky. Do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 3. Miesto dodania. TJ Malý Kamenec č.147, budova obecného úradu, 07636 4. Platobné podmienky. a) Zálohová platba nie je možná. b) Platba na základe faktúry, vystavenej po dodaní predmetu zákazky dodávateľom a jeho prevzatí verejným obstarávateľom. c) Splatnosť faktúry 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. 5. Preukázanie splnenia požiadaviek na obchodné a zmluvné podmienky. Uchádzač preukáže splnenie požiadaviek na obchodné a zmluvné podmienky predložením Zmluvy o dielo, predloženom podľa požiadaviek uvedených v čl. III. body 1 až 4 Výzvy. IV. Cena a spôsob jej určenia. a) Uchádzač predloží rozpočet dodávok, pre vypracovanie ktorého použije ako podklad dokument, uvedený v prílohe „Rozpočet“. b) Ak je uchádzač platcom DPH uvedie sadzbu a hodnotu DPH a celkovú cenu za predmet zákazky vrátane DPH. DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, platných v čase fakturácie. c) Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH neuvádza ani sadzbu a ani hodnotu DPH ale uvedie len celkovú cenu za predmet zákazky. d) Všetky ceny za predmet zákazky sú maximálne a nebude možné ich meniť smerom hore, musia byť stanovené v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. e) Celková cena za predmet zákazky bude zároveň návrhom uchádzača na plnenie kritéria Cena za predmet zákazky a uchádzač ju uvedie aj vo formulári Ponuka. f) Navrhovaná celková cena za predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady uchádzača potrebné k dodaniu predmetu zákazky na miesto dodania a primeraný zisk, vrátane dopravy na miesto dodania, odvozu a uloženie vybúraného materiálu na skládke odpadu. Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si opomenul započítať do ceny predmetu zákazky. g) Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať všetky náklady uchádzača potrebné k dodaniu predmet u zákazky na miesto dodania a primeraný zisk. Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si opomenul započítať do ceny predmetu zákazky. V. Podmienky účasti. 1. Požadované podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: a) Uchádzač musí byť oprávnený dodať predmet zákazky. b) Uchádzač preukazuje splnenie požiadavky podľa písm. a) dokladom o oprávnení dodávať tovar alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky (výpis z OR, ŽR). 2. Finančné a ekonomické postavenie. Nevyžaduje sa. 3. Technická a odborná spôsobilosť. Nevyžaduje sa. VI. Lehota viazanosti. Ponuka bude platná do 31.12.2018. VII. Obsah a vyhotovenie ponuky a dokladov predkladaných spolu s ponukou. 1. Obálka s ponukou musí obsahovať: a) vyplnený a podpísaný formulár “Ponuka” , Uchádzač môže k vypracovaniu ponuky použiť formulár Ponuka uvedený vo formulári Ponuka v priloženom elektronickom dokumente „F04_Ponuka.docx“. b) dokument podľa čl. III. ods. 5 k preukázaniu splnenia požiadaviek na obchodné a zmluvné podmienky, c) doklady a dokumenty podľa čl. IV. písm. a) k preukázaniu splnenia požiadaviek na predmet zákazky a spôsob určenia ceny, d) doklady a dokumenty podľa čl. V. ods. 1 písm. b) k preukázaniu splnenia požiadaviek na podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, 2. Nahradenie dokladov a dokumentov v ponuke Čestným vyhlásením. Uchádzač môže doklady a dokumenty požadované podľa čl. VII. ods. 1 písm. b) a d) v ponuke nahradiť Čestným vyhlásením, pre vypracovanie ktorého môže použiť vzor uvedený v dokumente Čestné vyhlásenie uvedenom v priloženom elektronickom dokumente „Čestné vyhlásenie“, V prípade ak ponuka uchádzača, ktorý predloženie požadovaného dokladu alebo dokumentu nahradil predložením ČV, bude úspešná, uchádzač predloží cit. doklad alebo dokument v lehote najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia oznámenia o úspešnosti ponuky. 3. Všetky vyššie uvedené doklady sa predkladajú v origináloch alebo v overených kópiách. VIII. Lehota a miesto na predloženie ponuky. 1. Ponuka a všetky doklady podľa Odd. VII tejto výzvy musia byť predložené v zalepenej obálke označenej heslom „Neotvárať – ponuka Rozvoj športu- zdravá výchova v TJ Malý Kamenec“ najneskôr do 01.10.2018do 12.00 hod. osobne alebo poštou na adresu TJ Malý Kamenec č.147, budova obecného úradu, 07636. 2. Návrh predložený po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude prijatý. IX. Kritériá na vyhodnotenie ponúk. 1. Hodnotenie ponúk bude vykonané podľa kritéria Najnižšia celková cena za predmet zákazky. X. Vyhodnotenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk. 1. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na podmienky účasti, uvedené v čl. V tejto výzvy z predložených dokladov podľa čl. V, ods. 1 písm. b) resp. čl. VII bod 2 tejto výzvy, hodnotením “Splnil/Nesplnil”. Do vyhodnotenia ponúk podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk, uvedených v ods. IX tejto výzvy, budú zaradené len tie ponuky uchádzačov, ktoré budú hodnotené hodnotením “Splnil”. 2. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky a spôsob určenia ceny, uvedené v čl. II , resp. čl. IV tejto výzvy z predložených dokladov podľa čl. II, ods. 4, resp. čl. IV písm. a) tejto výzvy, hodnotením “Splnil/Nesplnil”. 3. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na obchodné a zmluvné podmienky, uvedené v čl. III tejto výzvy z predloženého dokumentu podľa čl. III bod 5, resp. čl. VII bod 2 tejto výzvy , hodnotením “Splnil/Nesplnil”. 4. Do vyhodnotenia ponúk podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk, uvedených v ods. IX tejto výzvy, budú zaradené len tie ponuky uchádzačov, ktoré budú hodnotené hodnotením “Splnil”. Ponuky ostatných uchádzačov nebudú zaradené do hodnotenia podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk. 5. Verejný obstarávateľ zostaví poradie hodnotených ponúk uchádzačov podľa hodnoty navrhovanej predpokladanej celkovej ceny za predmet zákazky, od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Ponuka uchádzača s najnižšou ponúknutou cenou sa umiestni na 1. mieste poradia a bude úspešnou ponukou na predmet zákazky. 6. Po vyhodnotení predložených ponúk verejný obstarávateľ bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi na predmet zákazky oznámi, že jeho ponuku akceptuje a vyzve ho k súčinnosti vedúcej uzavretiu Zmluvy o dielo. Ostatným uchádzačom oznámi, že neuspeli a dôvody neprijatia ich ponuky. 7. V prípade ak uchádzač splnenie požiadaviek na podmienky účasti a požiadaviek na predmet zákazky preukázal v ponuke čestným vyhlásením, verejný obstarávateľ ho v oznámení podľa bodu 6 vyzve na predloženie dokladov, ktoré v ponuke nahradil čestným vyhlásením a po predložení dokladov uchádzačom, vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky z predložených dokladov. 8. Ak úspešný uchádzač nepredloží cit. doklady, nepreukáže nimi splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú k uzavretiu Zmluvy o dielo na predmet zákazky tak, aby táto mohla byť uzavretá v lehote do 5 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej prevzatie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie Zmluvy o dielo uchádzača, ktorí sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí nepredloží cit. doklady alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú k uzavretiu Zmluvy o dielo na dodanie predmetu zákazky tak, aby táto mohla byť prevzatá v lehote do 5 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej prevzatie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie Zmluvy o dielo uchádzača, ktorí sa umiestnil ako tretí v poradí. XI. Prílohy: 4 1. Rozpočet 2. Zmluva 3. Čestné vyhlásenie 4. Formulár Ponuka V Malom Kamenci, dňa 18.09.2018. Vypracoval: Ágnes Máté
ÉrtesítésÉrtesítés
Zoznam zaregistrovaných kandidátov do Obecného zastupiteľstvaZoznam zaregistrovaných kandidátov do Obecného zastupiteľstva
 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce
Oznámenie zapisovateľaOznámenie zapisovateľa
nový článoknový článok
Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľkyOznámenie o neprítomnosti zapisovateľky
Oznámenie občanov.Oznámenie občanov.
Oznámenie o počte obyvateľovOznámenie o počte obyvateľov
Oznámenie o počte poslancovOznámenie o počte poslancov

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: