Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
shutterstock_238321219

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Oznámenie obce - plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

O B E C  Malý Kamenec, 076 36

O z n á m e n i e

                                         

          Obec Malý Kamenec, zastúpená starostkou obce Ágnes Máté oznamuje občanom obce a celej verejnosti,

                                      že dňa 15.05.2020

bolo zaslané Okresným úradom Košice odborom starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice oznámenie o strategickom dokumente

„Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021 - 2027“  na vyjadrenie ako dotknutej obci.

Vyššie uvedený dokument je zverejnený na  webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizaciii-pre-uzemie-kosi

kde verejnosť môže do neho nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. 

     Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu. Toto oznámenie na webovej stránke obce je zverejnené od 18.05.2020 do 02.06.2020.

Malý Kamenec, 18.05.2020                                                

                                                                                              Ágnes Máté    

                                                                                            starostka obce

Zoznam aktualít

Návrh plánu kntrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021Návrh plánu kntrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - pokračovanieSčítanie obyvateľov, domov a bytov - pokračovanie
Magyarországi Operátor Szállós Munkalehetőség - Jelenlegi járványhelyzetben is!Magyarországi Operátor Szállós Munkalehetőség - Jelenlegi járványhelyzetben is!
Verejná obchodná súťažVerejná obchodná súťaž
Postup občana pri návrate z krajín, ktoré sa považujú za bezpečnéPostup občana pri návrate z krajín, ktoré sa považujú za bezpečné
Oznámenie obce - plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho krajaOznámenie obce - plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020
Zmeny CP Autobusov platné od 1.4.2020Zmeny CP Autobusov platné od 1.4.2020
Dôležitý oznam - Fontos közleményDôležitý oznam - Fontos közlemény
Ďaľšie informácie - További információkĎaľšie informácie - További információk

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie: