• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider1212

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
01 Predaj nehnuteľnosti - záhrada Obec Malý Kamenec
100.00 €
301030-2018 Zriadenie záložného práva k súčasnej a budúcej pohľadávke záložcu Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
0.00 €
301030-2018 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
0.00 €
301030-2018 Poskytnutie klientovi peňažné prostredky ako úver Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
74809.34 €
3690/2018/A1V Zmluva o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje na základe žiadosti zo dňa 15.10.2018 uskutočniť montaž meradla. montaž vodomernej zostavy Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
3265/2018/A1K Realizácia kanalizačnej prípojky, resp.jej časť Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
7/2018 Odberateľ si záväzne volí nasledujúci produkt FIX Premium inogy Slovensko s.r.o
33.00 €
074KE220016 Rekonštrukcia domu smútku Pôdohospodárská platobná agentúra
72572.47 €
27092018A Predmetom tejto Zmluvy je záväzok dodávateľa poskytovať objednávateľovi poradenské služby v oblasti externého manažmentu nasledujúceho projektu financovaného zo štrukturálych fondov Eú: Rekonštrukcia domu smútku e-Gemini s.r.o.
0.00 €
22298/2018 Támogatás a kiskövesdi tájház felújítására és a kézműves mühelyek kialakítására Emberi Erröforrás Támogatáskrzelö
20000000.00 HUF
CG518070900004 Zmluva o poskytovaní internet.služby Slovanet, a.s.
10.00 €
6/2018 Támogatás a Magyar Szent Korona Jegyében szervezett fafaragon tábor és konferencia megvalosítására Emberi Erröforrás Támogatáskrzelö
5000000.00 HUF
5/2018 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie peňažného daru Malý Kamenec
200.00 €
02/2018 Zmluva o poskytnutí poradenských a administratívnych služieb. Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytnuť objednávateľovi s odbornou starostlivosťou poradenstvo a administratívne služby pri vypracovaní žiadosti vyhlásenej v rámci EšIF z a objednávateľ sa zaväzuje, že poskytovateľovi za poskytnutie vyššie uvedeného poradenstva a administratívnych služieb zaplatí odmenu uvedenú v čl. V ods. 1 tejto zmluvy. EAST REGION s.r.o.
0.00 €
č.15112017 Predmentom zmluvy je záväzok Poskytovateľa spolupracovať s Klientom a poskytovať mu službu a iné plnenia uvedené tejto zmluve. Gemini People s.r.o.
0.00 €
č.074KE220016 Rekonštrukcia domu smutku Pôdohospodárská platobná agentúra
72572.47 €
6/2018 Predmetom zmluvy je prenájom miestnosti v budove obecného úradu v Malom Kamenci pod súp.č.147 Obec Malý Kamenec
84.00 €
5/2018 Návratný finančný výpomoc Obec Malý Kamenec
990.00 €
4/2018 Návratný finančný výpomoc Obec Malý Kamenec
1052.19 €
3/2018 Predaj nehnuteľnosti Obec Malý Kamenec
24.00 €
2/2018 Predaj nehnuteľnosti Obec Malý Kamenec
24.00 €
1/2018 Návratný finančný výpomoc Obec Malý Kamenec
990.00 €
329112017 Rekonštrukcia domu smutku v obci Malý Kamenec STAVAB s.r.o.
74809.34 €
30.11.2017 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby Zateplenie a obnova obvodového plášta budovy kultúrného domu Malý Kamenec. Miesto stavby Malý Kamenec. STAVAB s.r.o.
148656.02 €
22/PRV/2017, PODOPATRENIE 7,4/ A2 Záväzok Poskytovateľa spolupracovať s Klientom a poskytovať mu služby a iné plnenia smerujúce k ziskaniu Grantu s pracovným predbežným názvom projektu:" Rekonštrukcia Domu smútku v obci Malý Kamenec." Záväzok klienta riadne a včas prevziať plnenie od Poskytovateľa a zaplatiť Poskytovateľovi odmenu za podmienok dohodnutých v článku III. tejto Zmluvy. Gemini People s.r.o.
1500.00 €
č. 1/žp/2016 kosenie,vykločovania,strihania kríkov,a stromov, zhrabanie a odvoz lístia a skosenej trávy, vysadzovanie kvetov akríkov, polievanie kvetov Obec Malý Kamenec
1050.00 €
ZLP - 2016-0013 JE právo používateľa používať plnenia poskytovaného podľa tejto zmluvy ktoré je povinný používať v súlade s podmienkami vymedzenými v tejto zmluve, alebo na jej základe Data Centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska /DEUS/
0.00 €
01/2015 - OPIS DEUS zaväzuje poskytovať v rámci implementácie projektu služby.. Data Centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska /DEUS/
0.00 €
6/216/2015/NASES touto zmluvou sa zmluvné stranky zaväzujú uzatvoriť na základe výzvy budúcého opravneného Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby príspevková organizácia Uradu vlády SR
0.00 €
5190020774 úrazové poistenie /MOS/ KOMUNALNA poisťovňa, a.s.
19.50 €
5190020776 úrazové poistenie /§ 54/ KOMUNALNA poisťovňa, a.s.
12.00 €
5190020773 úrazové poistenie /ač/ KOMUNALNA poisťovňa, a.s.
22.75 €
5190020775 úrazové poistenie / prac.32 hodín/ KOMUNALNA poisťovňa, a.s.
6.50 €
5190020778 úrazové poistenie KOMUNALNA poisťovňa, a.s.
7.37 €
5190020777 úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie KOMUNALNA poisťovňa, a.s.
6.64 €
1/2016 štatuárneho auditu inviduálnej účtovnej závierky Obce Malý Kamenec zostavenej k 31.12.2016 a 31.12.2017 Ing.Marta Podolcová
550.00 €
2010/03/31-01 Zmena vo výške platby za poskytovanú službu MM - NET s.r.o.
10.00 €
2/2015 obec sa zaväzuje uzatvoriť s NATUR - PACK ZMLUVU O ZABEZPEčENí SYSTéMU ZDRUžENéHO NAKLADANIA s odpadmi z obalov NATUR PACK a.s.
0.00 €
121116/0433 Zmluvné strany sa dohodli, že recyklátor bude vystupovať pre obec ako tretia osoba v zmysle Zákona o odpadoch INSA, s.r.o.
0.00 €
1/2015 odber a preprava na zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu č. 3, Czaboczky Jan
0.00 €
2016 a) zber, prepravu a spracovanie elektroodpadu H+EKO, spol. s r.o., Košice
0.00 €
012016 Zabezpečenie systému financovania triedeného zberu v obci NATUR PACK a.s.
0.00 €