Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

  • AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
shutterstock_238321219

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Úrazové Poistenie pre Uchádzačov o Zamestnanie Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: KOMUNALNA poisťovňa, a.s.
0.00 €
Zmluva o bežnom účte v Prima Banka Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Prima Banka
0.00 €
Zmluva o bežnom účte v Prima Banka Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Prima Banka
0.00 €
Zmluva o bežnom účte v Prima Banke Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Prima Banka
0.00 €
ÚK a výmena plynového kotla budovy kultúrneho domu Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Novogas-Mentová
14266.44 €
Poskytnutie úveru bankou klientovy za podmienok dohodnutých v tejto zmluve Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Prima Banka
87000.00 €
Predmetom zmluvy je nehnuteľnosť, ktorá je zapísana na liste vlastníctva č. 699, založené pre katastrálne územie: Malý Kamenec Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Zväz urbárikov, pozemkové spoločenstvo Malý Kamenec
1.00 €
Zmluva o nájme pozemku Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Zväz urbárikov, pozemkové spoločenstvo Malý Kamenec
1.00 €
Zmluva o nájme pozemku Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Zväz urbárikov, pozemkové spoločenstvo Malý Kamenec
0.00 €
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Kultúrny dom Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Pôdohospodárská platobná agentúra
136830.33 €
Zmluva o poskytovaní elektronického bankovníctva v Prima Banke Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Prima Banka
0.00 €
Zmluva o bežnom účte v Prima Banke Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Prima Banka
0.00 €
Kúpna zmluva pre stavby: "Kanalizácia Veľký Kamenec - I. etapa" a "Kanalizácia a ČOV Malý Kamenec" Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
169040.48 €
Dotatok k zmluve o zabezpečení systému druženého nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: NATUR PACK a.s.
0.00 €
Predávajúci odplatne prevedie na kupuuceho celý svoj vlastnícky podiel k predmetnej nehnuteľnosti Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Peter Katona
10000.00 €
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Pôdohospodárská platobná agentúra
0.00 €
Poskytnutie peňažných prostriedkov na zateplenie a obnovu obvodového plášťa kultúrneho domu Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
148656.02 €
Zmluva o nájme pozemkov Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, cirkevný zbor - Malý Kamenec
1.00 €
Nájom pozemku a nehnuteľnosti Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, cirkevný zbor - Malý Kamenec
12.00 €
Vállalkozási szerződés módosítása 1. és 2. számú módosítása az üzleti torvény 536-os paragrafusa értelmében Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Techni - Tonn Kft.
0.00 €
Poskytnutie dotácie na projekt "Ulica chutí Medzibodrožia - III. fazuľový festival v Malom Kamenci" Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Košický Samosprávny Kraj
1500.00 €
Nájom a podnájom nebytových priestorov Odb.: Riczo Pribéková Edita
Dod.: Obec Malý Kamenec
50.00 €
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: osobnyudaj.sk s.r.o.
0.00 €
Zmluva o spracovaní osobných údajov pre spoločný stavebný úrad Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Obec Streda nad Bodrogom
0.00 €
Zmluva o odbere a preprave biologicky rozložiteľného odpadu Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Czaboczky Jan
0.00 €
Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Dodávka programového vybavenia pre spracovanie ekonomickej agendy Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: IFOsoft s.r.o.
18.00 €
Poverenie prevádzkovateľa na spracovanie osobných údajov v informačnom systéme IFOSOFT Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: SECOMP s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie služieb v oblasti triedeného zberu z komunálneho odpadu Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 27. 07. 2016 Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: NATUR PACK a.s.
0.00 €
Zmena čísla bankového účtu Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Pôdohospodárská platobná agentúra
0.00 €
Predaj nehnuteľnosti - záhrada Odb.: Ing. Ildikó Czuczová
Dod.: Obec Malý Kamenec
100.00 €
Zriadenie záložného práva k súčasnej a budúcej pohľadávke záložcu Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
0.00 €
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
0.00 €
Poskytnutie klientovi peňažné prostredky ako úver Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
74809.34 €
Zmluva o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje na základe žiadosti zo dňa 15.10.2018 uskutočniť montaž meradla. montaž vodomernej zostavy Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Realizácia kanalizačnej prípojky, resp.jej časť Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Odberateľ si záväzne volí nasledujúci produkt FIX Premium Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: inogy Slovensko s.r.o
33.00 €
Rekonštrukcia domu smútku Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Pôdohospodárská platobná agentúra
72572.47 €
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok dodávateľa poskytovať objednávateľovi poradenské služby v oblasti externého manažmentu nasledujúceho projektu financovaného zo štrukturálych fondov Eú: Rekonštrukcia domu smútku Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: e-Gemini s.r.o.
0.00 €
Támogatás a kiskövesdi tájház felújítására és a kézműves mühelyek kialakítására Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Emberi Erröforrás Támogatáskrzelö
20000000.00 HUF
Zmluva o poskytovaní internet.služby Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Slovanet, a.s.
10.00 €
Támogatás a Magyar Szent Korona Jegyében szervezett fafaragon tábor és konferencia megvalosítására Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Emberi Erröforrás Támogatáskrzelö
5000000.00 HUF
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie peňažného daru Odb.: Nemocnica s poliklinikou n.o.
Dod.: Malý Kamenec
200.00 €
Zmluva o poskytnutí poradenských a administratívnych služieb. Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytnuť objednávateľovi s odbornou starostlivosťou poradenstvo a administratívne služby pri vypracovaní žiadosti vyhlásenej v rámci EšIF z a objednávateľ sa zaväzuje, že poskytovateľovi za poskytnutie vyššie uvedeného poradenstva a administratívnych služieb zaplatí odmenu uvedenú v čl. V ods. 1 tejto zmluvy. Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: EAST REGION s.r.o.
0.00 €
Predmentom zmluvy je záväzok Poskytovateľa spolupracovať s Klientom a poskytovať mu službu a iné plnenia uvedené tejto zmluve. Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Gemini People s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia domu smutku Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Pôdohospodárská platobná agentúra
72572.47 €
Predmetom zmluvy je prenájom miestnosti v budove obecného úradu v Malom Kamenci pod súp.č.147 Odb.: MAS BODROG, o.z.
Dod.: Obec Malý Kamenec
84.00 €
Návratný finančný výpomoc Odb.: MAS BODROG, o.z.
Dod.: Obec Malý Kamenec
990.00 €
Návratný finančný výpomoc Odb.: MAS BODROG, o.z.
Dod.: Obec Malý Kamenec
1052.19 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Adam Kalán
Dod.: Obec Malý Kamenec
24.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Jozef Kalán
Dod.: Obec Malý Kamenec
24.00 €
Návratný finančný výpomoc Odb.: MAS BODROG, o.z.
Dod.: Obec Malý Kamenec
990.00 €
Rekonštrukcia domu smutku v obci Malý Kamenec Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: STAVAB s.r.o.
74809.34 €
Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby Zateplenie a obnova obvodového plášta budovy kultúrného domu Malý Kamenec. Miesto stavby Malý Kamenec. Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: STAVAB s.r.o.
148656.02 €
Záväzok Poskytovateľa spolupracovať s Klientom a poskytovať mu služby a iné plnenia smerujúce k ziskaniu Grantu s pracovným predbežným názvom projektu:" Rekonštrukcia Domu smútku v obci Malý Kamenec." Záväzok klienta riadne a včas prevziať plnenie od Poskytovateľa a zaplatiť Poskytovateľovi odmenu za podmienok dohodnutých v článku III. tejto Zmluvy. Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Gemini People s.r.o.
1500.00 €
kosenie,vykločovania,strihania kríkov,a stromov, zhrabanie a odvoz lístia a skosenej trávy, vysadzovanie kvetov akríkov, polievanie kvetov Odb.: Zväz Urbárikov Pozemkové spoločnostvo Malý Kamenec
Dod.: Obec Malý Kamenec
1050.00 €
JE právo používateľa používať plnenia poskytovaného podľa tejto zmluvy ktoré je povinný používať v súlade s podmienkami vymedzenými v tejto zmluve, alebo na jej základe Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Data Centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska /DEUS/
0.00 €
DEUS zaväzuje poskytovať v rámci implementácie projektu služby.. Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Data Centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska /DEUS/
0.00 €
touto zmluvou sa zmluvné stranky zaväzujú uzatvoriť na základe výzvy budúcého opravneného Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby príspevková organizácia Uradu vlády SR
0.00 €
úrazové poistenie /MOS/ Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: KOMUNALNA poisťovňa, a.s.
19.50 €
úrazové poistenie /§ 54/ Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: KOMUNALNA poisťovňa, a.s.
12.00 €
úrazové poistenie /ač/ Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: KOMUNALNA poisťovňa, a.s.
22.75 €
úrazové poistenie / prac.32 hodín/ Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: KOMUNALNA poisťovňa, a.s.
6.50 €
úrazové poistenie Odb.: Gréta Illéšová
Dod.: KOMUNALNA poisťovňa, a.s.
7.37 €
úrazové poistenie v prospech uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: KOMUNALNA poisťovňa, a.s.
6.64 €
štatuárneho auditu inviduálnej účtovnej závierky Obce Malý Kamenec zostavenej k 31.12.2016 a 31.12.2017 Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Ing.Marta Podolcová
550.00 €
Zmena vo výške platby za poskytovanú službu Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: MM - NET s.r.o.
10.00 €
obec sa zaväzuje uzatvoriť s NATUR - PACK ZMLUVU O ZABEZPEčENí SYSTéMU ZDRUžENéHO NAKLADANIA s odpadmi z obalov Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: NATUR PACK a.s.
0.00 €
Zmluvné strany sa dohodli, že recyklátor bude vystupovať pre obec ako tretia osoba v zmysle Zákona o odpadoch Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: INSA, s.r.o.
0.00 €
odber a preprava na zneškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu č. 3, Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: Czaboczky Jan
0.00 €
a) zber, prepravu a spracovanie elektroodpadu Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: H+EKO, spol. s r.o., Košice
0.00 €
Zabezpečenie systému financovania triedeného zberu v obci Odb.: Obec Malý Kamenec
Dod.: NATUR PACK a.s.
0.00 €