• AKTUALITY
 • SAMOSPRÁVA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT
slider1212

Kontakt:

Napíšte nám:

Zápisnice obecného zastupoteľstva 2017

Zápisnica

Spísaná pri príležitosti  1. zasadnutia obecného zastupiteľstva,

konaného dňa  06.03.2017 v budove obecného úradu

  v Malom Kamenci

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice. Dvaja ospravedlnene neprítomní.

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba zapisovateľa
 3. Voľba overovateľov
 4. Správa starostky obce
 5. Kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
 6. Prejednanie návrhu rozpočtu na rok 2017 a jeho schválenie.
 7. Iné
 8. Diskusia
 9. Záver

 • Starostka obce na začiatku 1. zasadnutia OZ privítala zúčastnených, prečítala program rokovania a spýtala sa , či  má niekto návrh na doplnenie programu. Potom dala  hlasovať o prijatie programu.  – Jednohlasne schválený.

Obecné zastupiteľstvo na svojom 1. zasadnutí:

Určuje zapisovateľku zápisnice:

 • Klára Nagyová

Volí overovateľov zápisnice: 

 •  Mgr. Zsolt Szabó
 • Alexander Bányácski

Berie na vedomie:

 •  Plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia nasledovne:

 1. Č.u.: 23/2016: Obecné zastupiteľstvo na svojom 5. zasadnutí  schvaľuje:

 • Rozpočet obce na rok 2017  

 1.   Č.u.: 24/2016: Obecné zastupiteľstvo na svojom 5. zasadnutí schvaľuje:

 • zmenu rozpočtu za IV. Q. 2016

Ďalej OZ na svojom 01. zasadnutí:

Berie na vedomie:

 • Príhovor starostky obce, v ktorom sa zmienila o tom, že v mesiaci január a február sa zapodievala vyúčtovaním dotácií pre obec ako aj pre TJ. Ďalej pani starostka oboznámila obecné zastupiteľstvo s tým, aké projekty podala  na rok 2017 (v prílohe ), informovala aj o tom, že o štatút MAS musia požiadať odznova všetky MAS-ky, nakoľko bolo vymenované nové vedenie na PPA, ktoré zdedilo kritizovaný proces výberu MAS-iek. Takže si obce, ktoré sú člemni MAS BODROG zasa počkajú, tentoraz do cca III. Štvrťroka 2017.( tlačová správa  MPSR v prílohe ). V súvislosti s plánovanými projektami- akciami pani starostka navrhuje určiť prípravnú  skupinu, ktorá v nasledovnom zložení: Zástupca starostu, Zoltán Borisza, člen OZ, kultúrny referent  Mgr. Zsolt Szabó, farár ref. Kresťanskej cirkvi István Langschadl, za MVO Claudia Erdélyi a členka obec. Zastupiteľstva družobného mesta Mezőkövesd. Túto skupinu by zastrešovala pani starostka ako štatutár obce.  Pani starostka sa zmienila aj o tom, že MVO a  mládeži žijúcej v obci ponúkla zadnú časť obecného domu tradícií na využívanie. V lete spoločnými silami dokončia túto časť a zariadia ju tak, aby tam mohli byť organizované rôzne stretnutia, schôdze a podobne. Informovala ďalej OZ o cenovej  ponuke VSD na rekonštrukciu VO, ( bola zaslaná obec. zastupiteľstvu na ich e-maily) ako aj na potrebu vymeniť el. skrinku na budove MŠ.
 • Konanie osláv našich maď. predkov - 15. marca, na deň: 18.03.2017-sobota.
 •  Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu  rozpočtu za rok  2016 , v ktorom nenašiel žiadne nezrovnalosti .

Schvaľuje :

 • Plnenie rozpočtu na rok 2016 bez pripomienok

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Č.u.: 01/2017

 • Postup prác obce na rok 2017 a plán činnosti v oblasti športu a kultúry na rok 2017:

Č.u.: 02/2017

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

V diskusii vystúpili:

Zoltán Borisza: opýtal sa akou formou by mohla obec získať multifunkčné ihrisko.

Pani starostka mu odpovedala, že multifunkčné ihrisko ako aj rekonštrukcia domu smútku je zahrnutá v programe LEADER.

Zoltán Borisza a Zuzana Csatlósová navrhli vymeniť terajšie kúrenie na plynové gamatky na ústredné kúrenie.

Pani starostka a aj ostatní členovia OZ s návrhom súhlasili.

Mgr. Zsolt Szabó upozornil na to, že na Športovej ulici je nevyužívaný drevený stĺp, ktorý je treba odstrániť.

Pani starostka odpovedala, že sa na to pozrie a ak je to tak, tak to dá do poriadku v najbližšom možnom termíne.

Zápisnicu spísala : Klára Nagyová

Overili:

Mgr. Zsolt Szabó................................................

Alexander Bányácski. ......................................

Uznesenia

z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa: 06.03.2017 v budove obecného úradu v Malom Kamenci

Č.u.: 01/2017: Obecné zastupiteľstvo na svojom 1. zasadnutí  schvaľuje  :

 • Plnenie rozpočtu na rok 2016 bez pripomienok

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Č.u.: 02/2017: Obecné zastupiteľstvo na svojom 1. zasadnutí  schvaľuje  :

 • Postup prác obce na rok 2017 a plán činnosti v oblasti športu a kultúry na rok 2017

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie spísala : Klára Nagyová:   ________________________

Zápisnica

spísaná pri príležitosti  2. zasadnutia obecného zastupiteľstva,

konaného dňa  07.06.2017 v budove obecného úradu

  v Malom Kamenci

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice. Dvaja ospravedlnene neprítomní.

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba zapisovateľa
 3. Voľba overovateľov
 4. Príhovor starostky obce.
 5. Správa hlavného kontrolóra obce.
 6. Kontrola plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
 7. Predloženie záverečného účtu za rok 2016 a jeho schválenie.
 8. Informácia o plnení rozpočtu za 1. Q 2017.
 9. Návrh a schválenie zmeny rozpočtu.
 10. Návrh a schválenie pohyblivej zložky platu starostky obce.
 11. Iné.
 12. Diskusia.
 13. Záver.

 • Starostka obce na začiatku 2. zasadnutia OZ privítala zúčastnených, prečítala program rokovania a spýtala sa , či  má niekto návrh na doplnenie programu. Potom navrhla doplniť program o jeden bod:“ prerokovanie a schválenie programu obecných dní„ a dala  hlasovať o prijatie programu, ktorý poslanci jednohlasne schválili.

Obecné zastupiteľstvo na svojom 1. zasadnutí:

Určuje zapisovateľku zápisnice:

 • Klára Nagyová

Volí overovateľov zápisnice: 

 • Ildikó Czuczová Ing.
 • Zoltán Borisza

Berie na vedomie:

 • Príhovor starostky obce, ktorý je bodovite uvedený v prílohe.
 • Správu hlavného kontrolóra obce Ing. Olivéra Kissa, ( v prílohe )
 • Plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia nasledovne:

 1. Č.u.: 02/2017: Obecné zastupiteľstvo na svojom 1. zasadnutí  schvaľuje:

 • Postup prác na rok 2017 v obci podľa nasledovného poradia: 
 1. Vyhotovenie dvoch lavičiek a ružového záhona v miestnom parku.
 2. Dokončenie steny cti na cintoríne, ktorú začala obec budovať cez VPP ešte v deväťdesiatych rokoch.
 3. Osadenie záhradnej studničky na cintoríne.
 4. Rekonštrukcia oplotenia ihriska, rozšírenie šatne rozhodcu.
 5. Výmena el. skrinky na budove MŠ
 6. ďalej podľa vypísaných výziev na podávanie projektov(izolácia plášťa a rekonštrukcia strechy  miestneho KD, rekonštrukcia chodníkov v obci, rekonštrukcia domu smútku / úplná, resp. aspoň západnú stenu od          V. Kamenca /

 • Plán činnosti v oblasti športu a kultúry na rok 2017:

1.  15. marec, sviatok povstania Maďarov,

2.  Deň matiek,

3.  Deň detí,

4.  Deň dôchodcov,

5.  Obecné slávnosti

   7.  Ďalej podľa vypísaných výziev a podaných projektov

Z postupu prác splnený 1. bod a z plánu činnosti v oblasti športu a kultúry boli splnené prvé 3 body .

 • Informáciu o plnení rozpočtu za 1Q2017  ( v prílohe )

Schvaľuje :

 • Záverečný účet obce Malý Kamenec a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 bez pripomienok.

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Č.u.: 03/2017

 • Zmenu rozpočtu a rozpočtové opatrenia ( v prílohe )

Č.u.: 04/2017

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 • Pohyblivú zložku mzdy starostky obce naďalej  vo výške 20%

Č.u.: 05/2017

Za: 4

Proti: 1

Zdržal sa: 0

Ďalej poslanci obecného zastupiteľstva navrhujú: podať projekt na rekonštrukciu domu smútku cez výzvu PPA, opatrenie 7. Základné služby obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania  alebo rozširovania miestnych základných služieb  pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiace infraštruktúry, v termíne podania do 30.11.2017. (rozpis v prílohe )

V diskusii vystúpili:

Starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo, že do dnešného dňa nie je vyriešený problém polievania v MŠ a na cintoríne nie je ešte osadená záhradná studnička.

Alexander Bányácski  sa ponúkol, že pomôže vyriešiť problém s polievaním za pomoci občana obce Alexandra Hidiho - vodára.

Jozef Kalán sa ponúkol, že pomôže pri umiestnení záhradnej studničky na cintoríne.

Členovia obecného zastupiteľstva navrhli, aby sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva povinne pravidelne zúčastňovali všetci zamestnanci obce, občania pracujúci na aktivačných prácach pri obci ako aj predsedovia združení, patriacich pod inštitúcie, ktorých je zriaďovateľom obec.

Ing. Jozef Kalán sa pri prejednávaní vyjadril, že telefónne poplatky sú trocha vysoké.

Pani starostka odpovedala, že aj ona si tak myslí, len nevie ako ale čím viac chce šetriť a dá si poradiť u operátora, tým sú tie poplatky vyššie. Chystá sa ísť osobne k operátorovi z dôvodu prehodnotenia zmlúv a ich prípadného vypovedania- ukončenia.

Okrem toho sa poslanci zhodli na tom, že ohľadom financovania MŠ by bolo vhodné aby aj pani riaditeľka a predsedkyňa  zväzu rodičov oboznámila obecné zastupiteľstvo s tým, na aké aktivity sú používané financie: školné, výťažok z plesu a podobne. Je to kvôli tomu, lebo občania obce sa o tom pýtajú poslancov, ktorí onakoľko nie sú informovaní, nemôžu podať informácie ďalej.

V poslednom bode zasadnutia obecné zastupiteľstvo prejednávalo program rezbárskeho tábora a konferencie, kedy po živej diskusii došli k záveru, že ešte niekoľko krát zídu k tejto  téme  aby ju mohli uzavrieť k spokojnosti väčšiny občanov. Návrh programu pripravený na toto zasadnutie je v prílohe.

V závere sa pani starostka poďakovala obecnému zastupiteľstvu za schválenie pohyblivej časti mzdy, s ktorou je spokojná, lebo si je vedomá toho, čo si obec môže vtejto súvislosti dovoliť. Zároveň sa poďakovala za účasť.

Zápisnicu spísala : Klára Nagyová

Overili:

Zoltán Borisza : ................................................

Ing. Ildikó Czuczová: ......................................

Uznesenia

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa: 07.06.2017 v budove obecného úradu v Malom Kamenci

Č.u.: 03/2017: Obecné zastupiteľstvo na svojom 2. zasadnutí  schvaľuje  :

 • Záverečný účet obce Malý Kamenec a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 bez pripomienok

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Č.u.: 04/2017: Obecné zastupiteľstvo na svojom 2. zasadnutí  schvaľuje  :

 • Zmenu rozpočtu na 1.Q 2017 a rozpočtové opatrenia

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Č.u.: 05/2017: Obecné zastupiteľstvo na svojom 2. zasadnutí  schvaľuje:

 • Pohyblivú zložku mzdy starostky obce naďalej vo výške 20% 

Za: 4

Proti: 1

Zdržal sa: 0

Uznesenie spísala : Klára Nagyová:   ________________________

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: